แบบ มิเตอร์ 1Phase 30/100

Package 1
คุณสมบัติของ Asic 1Phase 30/100

การวางระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้
3 Asic Air 1เฟส
Air 1 เฟส 2 ตัว(24,000BTU)
หลอดไฟ 900 VA. เต้ารับ 5 เต้า