แบบ มิเตอร์ 3 Phase 30/100

Package 2
คุณสมบัติของ Asi 3 Phase 30/100

การวางระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้
10 Asic
Air 1 เฟส 4 ตัว(36,000BTU)
หลอดไฟ 900 VA. เต้ารับ 5 เต้า