แบบ มิเตอร์ 3 Phase 50/150

PACKAGE 3
คุณสมบัติของ Asic 3 PHASE 50/150

การวางระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้
15 Asic
Air 3เฟส 4 ตัว(48,000BTU)
หลอดไฟ 900 VA. เต้ารับ 5 เต้า